Windows10有進步了

由用win8開始,都冇乜期望過,win10求求奇奇,穩稳定定,同俾番個正式嘅倉頡輸入法就算。唔知係咪win10開始,個中文輸入竟然可以好似Android咁,有個一鍵中、英切換,仲有提示字!!! 輸入速度都快番!

不過手寫就仲未有提示字,同埋手冩中文還未能很快切換到英文鍵盤度,寫寫吓嘢,要轉打英文或輸入user name ,password都仲未係好方便啦!仲有個中文嘅辨識率都差咗!

我真係好懷疑班M$人平時有冇用win10,還是永遠活在牆內,只用自家的產品變得麻木?

Window10 update 後

  1. Window10 update 後新訊息通知消失唔到:
  2. 藍芽也沒有改善, 用了一段時間後便斷線, 要restart才行.